Nie wszystko jedno…

Testamentalnym pragnieniem Jezusa była jedność Kościoła.


„Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we Mnie – niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak Mnie umiłowałeś.” Jan 17, 22-23

Jedność jest filarem służby Charis powołanej przez papieża Franciszka. W Polsce możemy ją realizować na dwóch głównych poziomach: wewnątrzkościelnym i między naszymi Kościołami.

Projekt „Nie wszystko jedno” jest konkretną pracą na rzecz jedności między chrześcijanami. Twórca projektu: Karol Sobczyk wraz z członkami wspólnoty Głos na Pustyni postanowił wcielać w życie na polskim gruncie całkowicie jeszcze niezaszczepioną koncepcję jedności. To koncepcja papieża Franciszka, który bardzo jasno podkreśla, że w ekumenizmie nie chodzi o przekonanie braci „odłączonych” do naszego punktu widzenia, rozumienia, historii i tradycji. To stanięcie ramię w ramię z bratem i siostrą, bez podświadomego poczucia wyższości, jedyności i „lepszości”, ale ze świadomością podążania tą samą drogą zbawienia wśród naszych różnic. Tak, to jest wizja pionierska na polskim gruncie.

Znamienne jest to, że odnowa charyzmatyczna w Polsce, o czym odważnie pisze Karol Sobczyk w „Wszystko wokół woła o Pocieszyciela” w ciągu ostatnich lat stała się nie tylko ostrożna, ale nawet sceptycznie nastawiona do ekumenizmu. Stoją za tym głębokie i niezagojone rany bolesnych doświadczeń porzucania Kościoła Katolickiego przez członków, liderów, księży charyzmatycznych, czy nawet całych prężnie działających grup. Wyparcie się jednak ekumenizmu nie tylko jest niezgodne z duchem Soboru Watykańskiego II (Unitas redintegratio), z wolą Jezusa (ewangelia św. Jana 17 rozdział), ale to próba odcięcia się od wspólnej z zielonoświątkowcami historycznej gałęzi przebudzenia wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

Biorąc pod uwagę statystyki, według których charyzmatyków katolickich jest ok. 4% (artykuł bpa Siemieniewskiego – w dziale „Zakończenie”), osób utożsamiających się z wiarą katolicką jest 96%, zaś przyjmujących w całości naukę katolicką jest 8%, praktykujących regularnie około 36% – z tendencją spadkową od 1980r. (statystki) budowanie aktywnej świadomości ekumenicznej w Polsce to praca u podstaw.

Projekt Karola Sobczyka to propozycja dla każdego wierzącego, by budować jedność, począwszy od zmiany swojego podejścia: „nie chcę być obojętny”, „ode mnie też coś zależy”. To elementarna edukacja i możliwość wcielania w życie swojej odmienionej postawy. To możliwość udziału w konferencjach, spotkaniach mniej formalnych, posiłkach i modlitwie razem z braćmi protestantami. To zmiana nomenklatury: na przykład zaprzestanie używania słów: „bracia odłączeni”.

Opracowanie: Jacek Piotrowicz